Arbejdsdage – gebyr for udeblivelse?

Nogle andelsboligforeninger afholder arbejdsdage, hvor medlemmerne i fællesskab udfører forskellige vedligeholdelsesopgaver på ejendommen.

Ikke alle medlemmer deltager i disse arbejdsdage, og det medfører overvejelser om, hvorvidt andelsboligforeningen kan pålægge medlemmer at betale et gebyr, hvis de ikke deltager i disse arbejdsdage.

Nogle andelsboligforeninger har fået skrevet ind i deres vedtægter, at medlemmerne har pligt til at deltage i disse arbejdsdage, og at udeblivelse vil medføre betaling af et gebyr til andelsboligforeningen.
Hvis andelsboligforeningen er stiftet med en bestemmelse om arbejdsdage i deres vedtægter, så er det ikke problematisk med en sådan bestemmelse, idet alle andelshavere har været bekendt med vilkåret på stiftelsestidspunktet / den senere erhvervelse af andelsboligen.

I mange andelsboligforeninger har der imidlertid ikke været en regulering vedrørende arbejdsdage i vedtægterne ved stiftelse af andelsboligforeningen, hvorfor generalforsamlingen efterfølgende har truffet beslutning om arbejdsdage således, at der er en pligt til at deltage i arbejdsdage med dertilhørende gebyr, såfremt man som andelshaver udebliver fra arbejdsdagen.
Spørgsmålet er, om generalforsamlingen kan vedtage en sådan beslutning uden samtykke fra alle andelshavere.

Kræver sikker hjemmel i vedtægter

Retten i Odense har taget stilling til spørgsmålet den 6. september 1994, hvor retten slog fast, at det krævede sikker hjemmel i vedtægterne, såfremt andelshaverne skulle pålægges et gebyr som følge af udeblivelse fra fysisk arbejde i andelsboligforeningen.

Såfremt en andelsboligforenings vedtægter ikke nævner noget om muligheden for at pålægge en andelshaver at udføre fysisk arbejde på fællesarealer, så er det ikke muligt.
Dette bunder i, at man ikke efter dansk ret kan pålægge nogen en arbejdsforpligtelse, men derimod må en person godt selv påtage sig en sådan forpligtelse. Opfyldes denne frivillige forpligtelse ikke, kan der pålægges erstatning i form af et vedtaget gebyr.

Indførelse af arbejdsdage med pligt til at deltage kan derfor ikke besluttes på en generalforsamling med bindende virkning for alle, med mindre dette sker ved enstemmighed, og dermed i realiteten er tiltrådt af den enkelte ejer. Dette gælder også for strafgebyr, bøder eller betaling for manglende deltagelse på arbejdsdage.
Dette skyldes, at det indbyrdes forhold mellem medlemmerne forrykkes, når nogen pålægges at betale et gebyr ud over boligafgiften, mens andre ikke gør.

Havemand kan opkræves som driftsudgift

Samtlige udgifter skal derfor opkræves og fordeles efter det i vedtægterne fastsatte fordelingsprincip. Man skal kunne stole på vedtægterne i relation til udgiftsfordeling og i relation til forpligtelser andelshaverne imellem.

Andelsboligforeningen kan til gengæld godt ansætte en havemand og opkræve udgifterne hertil som en driftsudgift, der dækkes af boligafgiften, idet andelsboligforeningen har hjemmel til at opkræve driftsudgifter efter de på forhånd fastsatte fordelingsprincipper, men andelsboligforeningen har ikke ret til eller mulighed for at ændre på de grundlæggende principper for omkostningsfordelingen i andelsboligforeningen.

Dom afsagt af Retten i Odense den 6. september 1994 (BS 9304707-6)